Speciální slevy pro zaměstnance!

 

 

 

ZÁRUKA NA DODANÉ ZBOŽÍ

 

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce.

Ke každému zboží je přikládána faktura popřípadě dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční list. Převzetím a zaplacením zboží začíná běžet záruční lhůta.

WKF centrum s.r.o... (dále jen distributor nebo prodejce) poskytuje na pneumatiky a ostatní prodávané zboží (dále jen výrobky), které konečnému spotřebiteli (dále jen zákazníkovi) dodá přímo nebo prostřednictvím prodejce, záruku po dobu životnosti výrobku tzv. doživotní záruku, nejdéle však 24 měsíců od data prodeje. Tato záruka se týká všech materiálových i výrobních vad, které prokazatelně existují v době přechodu nebezpečí škody.

Životností výrobku v případě pneumatik se rozumí pro účely uplatnění práv ze záruky na základě těchto záručních a reklamačních podmínek doba od prvního užití nové pneumatiky až do jejího ojetí na 1,6 mm zůstatkové hloubky drážky běhounu pro pneumatiky všech značek dodávaných distributorem.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi objednávkou a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, je povinen informovat prodávajícího a zboží od dopravce nepřevzít. V případě, že nepodnikne tyto kroky, vystavuje se nebezpečí neuznání pozdější reklamace. 

Postup při reklamaci zboží

Zákazník neprodleně kontaktuje prodejce emailem, telefonicky nebo osobně.  Prodejce zašle prostřednictvím e-mailu reklamační formulář.  V reklamačním formuláři může být požadováno doplnění základních údajů o způsobu použití zboží v provozu ( typ vozidla, pozice kola na vozidle, tlak v pneumatikách ), které jsou nezbytné pro samotné reklamační řízení. Prodejce se se zákazníkem dohodne na způsobu předání vadného zboží. Po převzetí zboží bude zahájen zákonem stanovený způsob reklamace zboží.  S výsledkem reklamace bude zákazník seznámen telefonicky nebo emailem.  Prodejce je povinen si vést řádnou dokumentaci a evidenci k reklamačnímu řízení

Zákazník je povinen

 • vyplnit a podepsat reklamační protokol
 • poskytnout pneumatiku a vadu označit
 • doložit doklad o koupi výrobku - faktura

Prodejce je oprávněn

 • ověřit údaje uvedené zákazníkem
 • zamítnout reklamaci jako neoprávněnou, pokud nebude reklamace v souladu se záručními a reklamačními podmínkami jednotlivých značek
 • požádat o posouzení inspektora distributora (výrobce)

Inspektor (výrobce) je oprávněn

 • ověřit údaje uvedené na reklamačním formuláři
 • posoudit stav pneumatiky dle charakteru užívání
 • vyžádat si doložení dalších skutečností potřebných pro posouzení reklamace

 

Reklamace zboží

Zákazník uplatňuje svůj nárok přímo u prodejce WKF centrum s.r.o., u něhož vadný výrobek zakoupil v kamenné prodejně nebo prostřednictvím internetového obchodu www.kupuj-pneu.cz.

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Výrobek, který je reklamován, musí být předložen včetně předtištěného reklamačního formuláře, úplně a osobně vyplněného a podepsaného zákazníkem  spolu s platným daňovým dokladem. Reklamační formulář je po kontaktování prodejce zasílán e-mailem do 7 pracovních dnů od kontaktování. V reklamačním protokolu může být požadováno doplnění základních údajů o způsobu použití zboží v provozu (typ vozidla, pozice kola na vozidle, tlak v pneumatikách atp.), které jsou nezbytné pro samotné reklamační řízení. S výsledkem reklamace bude zákazník seznámen standardně emailem, v případě absence emailového kontaktu bude výsledek zaslán poštou.

Záruku nelze uznat v následujících případech: 

 • neodborná montáž, používání nebo zacházení jako např. nedodržování předepsaného huštění
 • překračování přípustného zatížení nebo rychlosti jízdy
 • mechanické poškození, prořezání či nastřelování hrotů
 • opravování třetí osobou, protektorování, renovování nebo změna dezénu
 • poškození zboží přírodními živly
 • opotřebením po mez stanovenou zákonem
 • mechanického zbavení výrobního čísla

Při výskytu odstranitelné vady bude kupujícímu vada odstraněna bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

K úplnému posouzení reklamace, včetně charakteru vady, výše přiměřené slevy či peněžité náhrady a stupně ojetí pneumatiky, je oprávněn výrobce. V případě nutnosti je výrobce oprávněn reklamovaný výrobek rozřezat či postoupit k analýze do výrobního závodu.

Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací vady jdou k tíži výrobce pouze v případě, že vada byla uznána výrobcem. Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací, která nebyla výrobcem uznána, jdou zcela k tíži prodejce (zákazníka). 

 

Adresa k zasílání reklamačních oprav:

KUPUJ PNEU
WKF centrum s.r.o.
Pávovská 3136/73
586 01 Jihlava