Speciální slevy pro zaměstnance!

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI WKF centrum s.r.o – provozovatele internetového obchodu KUPUJ PNEU, IČO: 021 46 509

platnost od 1.4.2016

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených společností WKF centrum s.r.o. jako prodávajícím (společnost WKF centrum s.r.o. dále také jen „prodávající“) v rámci její podnikatelské činnosti. Jakékoli odchylky od těchto obchodních podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v příslušné kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

1.            SMLOUVA

1.1          Dodání a převod vlastnického práva ke zboží se uskutečňuje na základě kupní smlouvy, které budou uzavírány formou závazných objednávek kupujícího s jejich následným přijetím prodávajícím, jak je popsáno v těchto obchodních podmínkách.

2.            ZBOŽÍ

2.1          Aktuální nabídka zboží, které bude předmětem kupní smlouvy, a jeho bližší specifikace je vždy veřejně přístupná zejména na webových stránkách.

3.            OBJEDNÁVKA

3.1          Kupující objednává zboží u prodávajícího formou závazné písemné objednávky či on-line prostřednictvím příslušného objednávkového formuláře na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka musí obsahovat alespoň přesnou specifikaci kupujícího (přesné fakturační údaje, včetně IČ, popř. DIČ, pokud jde o podnikatele), objednávaného zboží, včetně množství zboží. Kupní cena zboží a cena dopravy je stanovena v ceníku prodávajícího na webových stránkách. Nejpozději objednáním zboží u prodávajícího kupující stvrzuje, že je připraven zboží od prodávajícího za stanovenou kupní cenu odebrat a že má k dispozici dostatek finančních prostředků na úhradu kupní ceny řádně a včas.

3.2          Po dohodě s prodávajícím bude kupujícímu umožněno zboží objednat i jinak, než jak uvedeno výše v bodu 3.1 (zejména ústně osobně či telefonicky), a to přímo u prodávajícího.

3.3          Je-li kupující podnikatelem (právnickou osobou nebo fyzickou podnikající osobou) a současně plátcem DPH, bere na vědomí, že dodatečná změna fakturačních údajů kupujícího nebude vzhledem k novým legislativním požadavkům platným od 1. 1. 2016 pro plátce DPH možná.

4.            POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

4.1          O přijetí objednávky vyrozumí prodávající kupujícího svým potvrzením (dále jen „potvrzení“) bez zbytečného odkladu po doručení objednávky prodávajícímu. Doručením potvrzení (písemně, emailem, faxem či i ústně osobně či telefonicky) nebo dodáním zboží dle objednávky je uzavřena kupní smlouva.

5.            TERMÍN A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1          Předpokládaný termín dodání zboží (s výjimkou zboží z kategorie „Skladem“) určí prodávající v potvrzení. Zboží z kategorie „Skladem“ bude dodáno v co nejkratší lhůtě dle časových možností prodávajícího.

5.2          Nebude-li v objednávce uvedeno jinak, platí, že zboží bude dodáno prodávajícím na kterékoli místo v rámci České republiky nebo Slovenské republiky určené kupujícím v objednávce. Uvede-li kupující v objednávce poznámku „osobní převzetí“, platí, že místem dodání je závod prodávajícího na adrese „KUPUJ PNEU“, Pávovská 3136/73, Jihlava 586 01; v takovém případě bude kupující na jím sdělený kontakt (email, telefon, sms) informován o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

5.3          Kupující potvrdí převzetí zboží písemně na dodacím listu a/nebo faktuře. Kupující podpisem dodacího listu a/nebo faktury stvrzuje soulad převzatého zboží s kupní smlouvou (množství, druh, jakost, balení atd.). Další informace provozního charakteru ohledně dodání zboží, ceny dopravy, úhrady zboží, apod. jsou uvedeny na webové stránce, v odkazu „Dodací a platební podmínky“.

6.            DALŠÍ INFORMACE, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ 

6.1          Prodávající dodává zboží opatřené příslušným obalem, který se pro zabalení zboží daného typu obvykle používá.

6.2          Kupující provede při převzetí zboží jeho pečlivou prohlídku. V případě, že budou zjištěny zjevné vady na předávaném zboží, kupující uvede takové vady a přesně je popíše na dodacím listu a/nebo faktuře. Nedojde-li ke shodě ohledně výskytu vad, uvede každá smluvní strana své vyjádření k vadám a toto podepíše. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží se zjevnými vadami, pokud by bránily řádnému užívání zboží a pokud nejde jen o vady drobné. Nepřevezme-li kupující zboží a současně ani nesplní povinnost uvést přesně výskyt vad v dodacím listu a/nebo faktuře opatřeném jeho podpisem, má se za to, že odmítl zboží převzít neoprávněně a dostal se jako věřitel do prodlení s převzetím zboží.

6.3          Pokud kupující hradí prodávajícímu kupní cenu zboží před dodáním zboží, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku dodání zboží kupujícímu. Pokud je kupní cena zboží kupujícím hrazena až po dodání zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží jako celku teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn s dodaným zbožím jakkoli disponovat, zejména není oprávněn je dále prodat či jinak převést vlastnické právo k němu či jej zastavit, do doby úplného zaplacení kupní ceny zboží a tím získání vlastnického práva ke zboží jako celku.

6.4          Dodání zboží se uskutečňuje a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího či v době převzetí zboží kupujícím v závodu prodávajícího.

7.            ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE, ZPĚTNÝ ODBĚR

7.1          Kupující bere na vědomí, že na zboží se uplatní záruční a reklamační podmínky výrobce daného zboží. Tyto záruční podmínky mají přednost vždy, když se odchylují od záručních podmínek prodávajícího. Kupujícímu bude umožněno se s takovými záručními a reklamačními podmínkami výrobce řádně seznámit. V případě, že se vyskytne vada zboží, na kterou se tato záruka vztahuje, pak kupující uplatní nároky z vad zboží vůči prodávajícímu a tento danou reklamaci zboží uplatní vůči výrobci zboží, který o reklamaci rozhodne.

7.2          Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím, a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou (např. v důsledku chybného nazutí pneumatik, atp.). Další informace ohledně záruky a reklamace u prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách, v odkazu „Záruka na dodané zboží.“

7.3          Kupující má možnost využít servisních služeb prodávajícího a po dohodě s prodávajícím si nechat zakoupené zboží přímo namontovat na příslušné vozidlo (zejména přezutí kol / instalace disků). V takovém případě jsou tyto servisní služby kupujícímu naúčtovány ke kupní ceně zboží, a to dle ceníku platného v době provedení servisní služby. Kupující bere na vědomí, že po ujetí přiměřeného množství kilometrů (cca 50 km) je povinen řádně zkontrolovat vozidlo, u kterého byla provedena příslušná servisní služba v závodu prodávajícího (zejména přezutí kol / instalace disků), a to zejména utažení šroubů na vozidle; v případě neprovedení této kontroly nenese prodávající jakoukoliv odpovědnost za vady a/nebo škody na zboží či vozidle způsobené tím, že kupující příslušnou kontrolu řádně a včas neprovedl.

7.4          Kupující má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik, auto/moto baterií v množství odpovídajícím druhu a počtu jím zakoupeného zboží. Sběrné místo se nachází v provozovně spol. WKF centrum s.r.o.. na adrese „KUPUJ PNEU“, Pávovská 3136/73, Jihlava 586 01 v běžných pracovních hodinách. Odběr je možný po předchozí telefonické dohodě buď osobně, nebo zasláním na adresu provozovny – ne na dobírku. Náklady s dopravou použitých pneumatik či auto/moto baterií do místa prodejce hradí kupující.

 

8.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (SPOTŘEBITELÉ)

8.1          Kupující, který je spotřebitelem a který zakoupil zboží tzv. distančním způsobem (tj. nikoli v kamenné prodejně prodávajícího) či mimo obchodní prostory prodávajícího, má právo ve smyslu ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že toto právo neslouží jako způsob řešení případné reklamace vadného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně prostřednictvím příslušného formuláře dostupného na webových stránkách a doručeno prodávajícímu nejpozději 14.-tý den uvedené lhůty, a to na adresu provozovny prodávajícího „KUPUJ PNEU“, K Mokřinám 335, 284 01 Kutná Hora.

Odstoupení od smlouvy - Formulář  ke stažení

 

8.2          Odstoupením od uzavřené kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14-ti dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, nepoužité, nepoškozené a v původním obalu.

8.3          Prodávající vrátí kupujícímu částku odpovídající kupní ceně zboží, a to bezhotovostním převodem ve prospěch kupujícím uvedeného bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoli však dříve, než kupující prodávajícímu vrátí příslušné nepoužité a nepoškozené zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu (včetně nákladů za dopravu zboží k zákazníkovi a příslušného manipulačního poplatku – pro více informací viz sekce „Dodací a platební podmínky“).

9.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1          Informace ohledně ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách, v odkazu „Ochrana osobních údajů.“

10.            EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

11.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1        Právní vztahy, na něž dopadají tyto obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.2        Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo upravit tyto obchodní podmínky podle vlastního uvážení. Všechny tyto změny a úpravy vstupují v platnost a účinnost po jejich zveřejnění na webové stránce a nahrazují obchodní podmínky předchozí.

110.3        Na znění těchto obchodních podmínek je kupující dostatečným způsobem před vlastním objednáním zboží upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Nejpozději objednáním zboží kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

V Jihlavě dne 1. 4. 2016

 

 

 

 

WKF centrum s.r.o.